Luděk Vlk: Chrudim je naším společným domovem

04. 10. 2014

S přibývajícími lety života si většina z nás začne stále více uvědomovat, že k prostředí, do něhož jsme se našim rodičům narodili a které nazýváme domovem, jsme poutáni i určitou citovou vazbou.

Luděk Vlk: Chrudim je naším společným domovem

Měl jsem proti ostatním občanům tu výhodu, že jsem byl díky mému dědečkovi – profesoru dějepisu a zeměpisu Josefu Růžičkovi, daleko dříve než ostatní informován, proč se ulice v Chrudimi jmenují např. Břetislavova, Štěpánkova a Filištínská, kdo byl národní buditel J. L. Ziegler, kdo byl Břetislav I., kde stál tehdejší chrudimský hrad, jaký význam v celosvětovém měřítku má jméno vynálezce lodního šroubu Josefa Ressela, kdo byl Viktorín Kornel ze Všehrd, který jako první v českém království souhrnně sepsal veškeré tehdejší právnické předpisy. A tak dále. Možná ruku v ruce s těmito informacemi jsem si začal více uvědomovat, že moje rodné město Chrudim, není rozhodně nějaké bezvýznamné město na pozadí historie celého Českého státu, ale opravdu po historické a architektonické stránce jedinečný sídelní útvar. Příští starosta by proto, pokud by chtěl své jméno přidat k těm významnějším osobnostem, musel pokoru z tohoto města a jeho historii a samozřejmě i k jeho obyvatelům, nejenom verbálně prezentovat při ofi cielním převzetí starostenského „žezla“, ale také se jí řídit po celé své funkční období tak, aby jeho osoba byla příkladem nejenom pro občany, ale především pro další starosty naší Chrudimi. Jedině tak může získat respekt, důvěru a sympatie svých spoluobčanů.