Josef Káles: Chceme zveřejňování podkladů pro zastupitele na internetu

23. 01. 2015

Panu starostovi Řezníčkovi jsme zaslali žádost, aby zařadil na příští zasedání Zastupitelstva města Chrudim nový bod, a to změnu jednacího řádu. Díky našemu návrhu by veškeré podklady pro zastupitele byly zveřejňovány na internetu. 

Josef Káles: Chceme zveřejňování podkladů pro zastupitele na internetu

Jedná se o změnu odstavce „Účast veřejnosti na zasedání zastupitelstva města“, v kterém je zmíněn způsob nahlížení do dokumentů. Pokud chce v současnosti občan Chrudimě nahlédnout do podkladů pro zastupitele města, musí se dostavit osobně na městský úřad a za úhradu si pořídit výpis nebo kopii. Dle mého názoru by měl být přístup k materiálům k jednání zastupitelstva snadněji dosažitelný, proto navrhuji, aby byly podklady dostupné způsobem umožňující dálkový přístup, tedy například na oficiálních webových stránkách města Chrudim, a to bezplatně.

Věřím, že se na této změně všechny volební strany shodnou, neboť volební programy obsahují proklamace o větší otevřenosti města a větší informovanosti jeho občanů.

 

Znění návrhu usnesení zastupitelstva:

Zastupitelstvo města Chrudim

schvaluje změnu odstavce 4) části VI. "Účast veřejnosti na zasedání zastupitelstva města" Jednacího řádu Zastupitelstva města Chrudim v novém znění:

"Občané mohou nejdříve 7 dnů přede dnem zasedání zastupitelstva města nahlédnout do materiálů určených pro zasedání zastupitelstva města, a to

a) bezplatně způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo

b) v tištěné podobě a pořídit z nich výpis nebo kopii za úhradu na Městském úřadě Chrudim - Odbor kanceláře tajemníka.

Tyto materiály nebudou obsahovat údaje, spadající např. pod režim obchodního tajmeství nebo zákona o ochraně osobních údajů. Materiály, které jsou ve výjimečných a odůvodnitelných případech předloženy členům zastupitelstva města v kratším termínu, budou přístupné občanům k nahlédnutí nejpozději v den zasedání zastupitelstva města."